Skip to content

ธนาคารความรู้ สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เเหลี่ยม

สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด      =ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                           =กว้าง คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส                                           =ด้าน คูณ ด้าน 

สี่เหลี่ยมด้านขนาน                                    =สูง คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู                                         =เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน                               =เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด                                           =เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว                                         =เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

Advertisements

ธนาคารความรู้ และตัวอย่างโจทย์การหาพื้นที่

          จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้

วิธีทำ

(ก) พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า   = กว้าง x ยาว
                    = 5 x 8
                    = 40 ตารางหน่วย
              ตอบ  พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ 40 ตารางหน่วย
(ข) พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส   = ด้าน x ด้าน
                             = 4 x 4
                             = 16 ตารางเซนติเมตร
               ตอบ  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ 16 ตารางเซนติเมตร
      (ค) พื้นที่รูปเหลี่ยม = (2 x 3) + (4 x 7)
                    = 6 + 28
                    = 34 ตารางนิ้ว
                ตอบ   พื้นที่รูปเหลี่ยม เท่ากับ 34 ตารางนิ้ว

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา เรื่องจำนวนเต็มบวก

 

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา เรื่อง พื้นที่

หลักการบวกลบจำนวนเต็ม

หลักการบวกลบจำนวนเต็ม

                1. การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก คือ นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก

                2. การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ คือ นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบ

               3. จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ หรือ จำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก คือ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาลบกัน โดยใช้จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากเป็นตัวตั้ง ผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

ข้อสังเกต

             1. ผลบวกของจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน จะได้จำนวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกับจำนวนที่นำมาบวกกัน
             2. ผลบวกของจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน จะได้จำนวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกับจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

ธนาคารความรู้ เรื่อง ค่าสัมบูรณ์

ค่าสัมบูรณ์

ค่าสมบูรณ์คือระยะทางจาก 0 ถึง a บนเส้นจำนวน ใช้สัญลักษณ์ 

 |   |  แทน  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม  a  คือระยะทางจาก  0  ถึง  a

บนเส้นจำนวน  | a |  อ่านว่าค่าสัมบูรณ์ของ  a

     เช่น    | 4 |   =    4 ,   | -4 |  =    4 ,   | 0 |   =    0

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด เรื่อง พื้นที่