Skip to content

ธนาคารความรู้ เรื่อง พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก

02/09/2010
พื้นที่  คือ ปริมาณสำหรับบอกขนาดของเนื้อที่ พื้นที่ผิว
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
            บทนิยาม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมแต่ละมุมเป็นมุมฉาก
สี่เหลี่ยมมุมฉากมี 2 ชนิด  คือ
 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
   - มีด้านเท่ากัน 4 ด้าน
    -มุมทั้งสี่เป็นมุมฉาก
    -เส้นทแยงมุม 2 เส้นยาวเท่ากันแบ่งครึ่งและตั้งฉากกัน
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น  ด้าน×ด้าน
 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    -ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน
    -มุมทั้งสี่เป็นมุมฉาก
    -เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น  กว้าง×ยาว
 
ถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากออเป็นตาราง ๆ โดยแบ่งด้านกว้างและด้านยาวออกเป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน แล้วลากเส้น

         จากรูปตารางเล็ก ๆ ที่เกิดจากการแบ่งแต่ละรูป จะมีความกว้าง 1 หน่วยและยาว 1 หน่วย คิดเป็นพื้นที่ 1 ตารางหน่วย   
การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
           สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่ 1 มีด้านกว้าง 3 หน่วย ด้านยาว 3 หน่วย เมื่อแบ่งแล้วได้จำนวนตาราง 9 ตาราง หรือมีพื้นที่ 9 ตารางหน่วย            
            สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่ 2 มีด้านกว้าง 3 หน่วย ด้านยาว 4 หน่วย เมื่อแบ่งแล้วได้จำนวนตาราง 12 ตาราง หรือมีพื้นที่ 12 ตารางหน่วย
Advertisements
ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: